[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở

[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở

Căn cứ Nghị định 72/2018/NĐ-CP, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.300.000 đồng/ tháng lên 1.390.000 đồng/ tháng kể từ ngày 01/07/2018. Theo đó, mức trần đóng BHXH và BHYT sẽ thay đổi và chế độ hỗ trợ thai sản (ngoài 6 tháng được hưởng) như sau:

Mức trần đóng BHXH, BHYT (cũ)

Mức trần đóng BHXH, BHYT (mới)

1.300.000×20=26.000.000 vnđ

Mức cao nhất bằng 26.000.000 vnđ

(20 lần mức lương cơ sở)

1.390.000×20=27.800.000 vnđ

Mức cao nhất bằng 27.800.000 vnđ

(20 lần mức lương cơ sở)

Công ty

BHXH (17.5%): 26.000.000×17.5%=4.550.000

BHYT (3%): 26.000.000×3% = 780.000

Công ty

BHXH (17.5%): 27.800.000×17.5%=4.865.000

BHYT (3%): 27.800.000×3% = 834.000

Nhân viên

BHXH (8%): 26.000.000×8%=2.080.000

BHYT (1.5%): 26.000.000×1.5% = 390.000

Nhân viên

BHXH (8%): 27.800.000×8%=2.224.000

BHYT (1.5%): 27.800.000×1.5% = 417.000

Thai sản: 2 tháng hỗ trợ

1.300.000×2=2.600.000

Thai sản: 2 tháng hỗ trợ

1.390.000×2=2.780.000